cskh@atld.vn 0917267397

Tổng quan pháp luật An toàn, vệ sinh lao động

Giới thiệu:

Một trong những yêu cầu đối với năng lực của Người làm công tác ATVSLĐ tại cơ sở SX-KD đó là năng lực xác định các yêu cầu pháp luật liên quan đến tổ chức. Dù bạn đang làm ở bất kỳ tổ chức nào, việc tuân thủ các yêu cầu pháp luật luôn là nền tảng cơ bản trong lộ trình phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cải thiện điều kiện làm việc.

Vì vậy, các học phần liên quan đến kiến thức pháp luật ATVSLĐ là một nội dung quan trọng trong Khóa huấn luyện Nghiệp vụ ATVSLĐ tại HSE Provider. 

1. Mục tiêu

Sau khóa học, học viên có thể:

- Hiểu rõ tầm quan trọng của việc áp dụng các quy phạm pháp luật tại doanh nghiệp

- Nắm được cấu trúc cơ bản của hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

- Mối quan hệ giữa Luật An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật chuyên ngành

- Biết cách tìm kiếm, cập nhật văn bản pháp luật mới

2. Nội dung

Buổi học này sẽ bao gồm các nội dung sau

2.1 Tại sao phải tuân thủ pháp luật

2.2 Tổng quan hệ thống pháp luật

2.3 Pháp luật An toàn, vệ sinh lao động

2.4 Cách thức tìm kiếm, cập nhật văn bản pháp luật An toàn, vệ sinh lao động

....

Để có thể hiểu rõ chi tiết các yêu cầu pháp luật, các bạn có thể chọn tham gia các khóa học sau tại HSE Provider

- OHS_LV1_Nghiệp vụ An toàn, vệ sinh lao động

- LAW01_Pháp luật ATVSLĐ diễn giải

Danh sách bài học (5 bài)

  • Bùi Trọng Nhân
  • Tổng số 5 bài học
  • Thời lượng 154 phút
  • Học mọi lúc mọi nơi