cskh@atld.vn 0917267397
Nguyễn Văn Hoàng
THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Tên đầy đủ: Nguyễn Văn Hoàng

Năm sinh: 1987

1. Trình độ học vấn

- Thạc sỹ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

- Đánh giá viên trưởng hệ thống quản lý Môi trường, hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018 (IRCA/CQI Certified);

- Giảng viên người Huấn luyện ATVSLĐ theo Nghị định 44:2016/NĐ-CP; Người quản lý năng lượng đối với Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

2. Kinh nghiệm công tác:

- 12 năm kinh nghiệm phụ trách, quản lý môi trường và EHS tại các tổ chức, các nhà máy: Jica, Lixil, Air Liquide, Microsoft, Foxconn;

- 10 năm kinh nghiệp xây dựng các hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe môi trường và trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp phù hợp với: ISO 14001, ISO 14064-1: 2018 – Kiểm kê khí nhà kính, UL 2799 – Không có chất thải phải chôn lấp; ISO 45001, SA8000.

- Có 6 năm kinh nghiệp trong đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp xử lý chất thải để đảm bảo yêu cầu của pháp Luật bảo vệ Môi trường và các tiêu chuẩn khách hàng.

 

Thống kê giảng dạy trên ATLD.VN

  • Tổng số khóa
    1
  • Tổng số học viên
    15

DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC CÓ THỂ THỰC HIỆN